สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศไห้คำจำกัดความของคำว่า นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไว้ดังนี้

" An industrial designer is one who is qualified by training, technical knowledge experience and visual sensibility to determine the materials, construction, mechanism, shape, color, surface finishes and decoration of object which are reproduced in quantity in quantity by industrial processes. The industrial designer may, at different times, be concerned with all or only some of these aspects of an industrial produced object. "

" นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ ผู้ที่มีความสามารถโดยการฝึกหัด โดยประสพการณ์ทางเทคนิค และโดยความรู้สึกทางสายตาในการรู้จักเลือกวัสดุ โครงสร้าง กลไก รูปร่าง สี การตกแต่งผิวภายนอกและภายในของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมากด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับหัวข้อทั้งหมด ( วัสดุ โครงสร้าง ฯลฯ ) หรือเพียงบางส่วนตามที่กล่าวมาแล้ว "

งานของนักออกแบบคือการปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตในโรงงาน ซึ่งจะให้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่า รูปร่างที่ดีกว่า ตามความพอใจของผู้ใช้

การออกแบบ ( DESIGN )
,
มา
จากรากศัพท์ลาติน คำว่า DESIGN มาจาก DESIGNARE หมายถึง กำหนด ออกมา กะ หรือ ขีดเขียน ทำเครื่องหมายไว้

การออกแบบคือ การกำหนดความนึกคิด ( IDEA ) ตามความต้องการตามรูปแบบของการสร้างสรรค์ และรู้จักแก้ไขปรับปรุง สิ่งที่มีอยู่เดิมโดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม ได้ประโยชน์ ( FUNCTION ) และความงาม ( BEAUTY ) ตามยุคสมัย

พื้นฐานการออกแบบ แบ่งได้ 3 ประเภท
1. รูปแบบธรรมชาติ
2. รูปแบบเรขาคณิต
3. ลายทางประวัติศาสตร์

จุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการผลิตสินค้าคือ ทำอย่างไรจึงจะขายได้มากและมีกำไร เพื่อให้ได้ ตรงจุดมุ่งหมาย นักออกแบบนอกจากจะต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ เป็นอย่างดีพอสมควร

นักออกแบบต้องมีประสพการณ์และความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ มากมาย นักออกแบบควรจะต้องเป็นจิตกร, วิศวกร, ช่างเครื่องกล, นักทำหุ่นจำลอง นักขายของหรือเซลแมน และพ่อค้า นอกจากนี้แล้วนักออกแบบควรจะมีความรู้เรื่องกราฟฟิค, กรรมวิธีการผลิต ชนิดของวัสดุ และนักออกแบบต้องเป็นนักค้นคว้าวิจัย และนักสถิติที่ดีอีกด้วย

งานหลักของนักออกแบบคือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้ดีที่สุด ( TO MAKE USEFUL THINGS MORE USEFUL STILL ) ความสวยงามเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งแรก หลังจากออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอย ให้ดีที่สุดแล้ว ก็เพิ่มความสวยงามด้วยการจัดรูปร่าง การตกแต่งผิว และการกำหนดสี เป็นขั้นสุดท้าย

นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด นักออกแบบต้องเรียนรู้ให้ซึ้งถึงชนิดและคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ แล้วนำมาใช้ให้ถูกต้อง ประหยัดและง่ายต่อการผลิต

ความหมายและขอบเขตของการออกแบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ การวิเคราะห์หาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ( FUNCTION ) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ( CONSUMER, USER ) ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด ( MARKET ) แล้วนำมาออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเป็นจำนวนมาก ( MASS-PRODUCTION ) ให้อยู่ในความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร

วิชาการออกแบบ ฯ เป็นวิชาที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตเป็นจำนวนมาก ให้ได้รูปร่างที่ถูกต้องแน่นอนก่อนที่จะลงทุนจำนวนมากเพื่อจัดอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต และผลิตได้ในราคาพอสมควรที่ผู้ซื้อพอจะซื้อได้

งานออกแบบลายผ้า ( TEXTILE ) และกระดาษปิดฝาผนัง ( WALLPAPER ) งานออกแบบชามกระเบื้อง งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้และงานออกแบบอีกหลายประเภท เช่นเครื่องแก้ว เครื่องเงิน เครื่องเพชรพลอย ฯลฯ ไม่ถือว่าเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่นับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยเหตุผลหลายประการหรือประใดประการหนึ่งในหัวข้อข้างล่างนี้

1. ผลิตภัณฑ์เป็นสองมิติ คือเป็นรูปแบนมีเฉพาะความกว้างกับความยาว
2. สามารถดำเนินงานออกแบบโดยบุคคลคนเดียวได้ ( ONE-MAN JOB ) ไม่ต้องทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ
3. ผลิตภัณฑ์นั้นมีกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการทำมาแล้วแต่โบราณกาล
4. การลงทุนทำอุปกรณ์ในการผลิตต่ำ ตัวอย่างเช่น ถ้วยกาแฟดินเผากับถ้วยกาแฟพลาสติก แม่แบบปูน
พลาสเตอร์สำหรับทำถ้วยกาแฟดินเผาราคาไม่เกินร้อยบาท แต่แม่แบบอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ทำถ้วยพลาสติก ซึ่งต้องประกอบด้วยแม่แบบเหล็ก, ส่วนให้ความร้อน, เครื่องกดหรือฉีด รวมราคาแล้วเป็นหมื่นหรือแสนบาท ผลิตภัณฑ์ถ้วยกาแฟดินเผาจึงไม่นับเข้าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สมัยโบราณจิตรกรและช่างฝีมือรู้จักคุ้นเคยกับวัสดุจำนวนจำกัด เช่น ทอง เงิน เครื่องปั้นอินเผา แก้วผลึก และเหล็กหล่อ บางคนอาจทำจำเจอยู่กับวัสดุชนิดเดียวหรือสองสามชนิดจนตลอดชีวิต ปัจจุบันวิทยาการได้ก้าวหน้าไปมาก การประดิษฐ์คิดค้นวัสดุชนิดใหม่ได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นักออกแบบสมัยปัจจุบันจึงมีโอกาสดีกว่าสมัยก่อน ๆ มาก ทั้งนี้เพราะมีวัสดุพร้อมทั้งกรรมวิธีใหม่ ๆ มากมาก วัสดุชนิดเดียวกัน ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน อาจจุทำได้ด้วยกรรมวิธีหลายอย่าง รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมัยใหม่จึงมีขอบเขตกว้างไกล นักออกแบบทำงานได้พิสดารมากขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นการบันทึกรูปรอยแห่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ทำ มีลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล ส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นเพียงภาพแห่งความรู้สสึกนึกคิดของนักออกแบบเท่านนั้น หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผู้ทำได้สร้างได้สัมผัสผลิตภัณฑ์นั้นจากเริ่มต้นจนสำเร็จ ผู้ทำสอดแทรกอารมณ์ความนึกคิดเข้าไปในรูปผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งถ่ายทอดความรู้สึก ลักษณะเฉพาะแทนตัวของผู้ทำ สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนักออกแบบอาจจะได้สัมผัสเพยงภาพเขียนในกระดาษและหุ่นจำลอง หลังจากส่งแบบไปโรงงานเพื่อผลิตแล้ว นักออกแบบไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสมันอีกเลย เครื่องจักรและคนงานในโรงงานจะทำหน้าที่แทน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางชนิดมีชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยทำโดยช่างฝีมือ เช่นงานชุบเคลือบผิวโลหะ แตะชิ้นส่วนที่ต้องชุบดังกล่าวมีเป็นส่วนน้อย ในกรรมวิธีการผลิตเมื่อเทียบกับส่วนอื่นที่ต้องใช้เครื่องจัก และผลิตภัณฑ์นั้นก็ยังคงความเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่

นักออกแบบต้องเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ รู้จักขีดจำกัดการทำงานของกรรมวิธีแต่ละชนิดที่สามารถทำงานได้ดีที่สุด การใช้เกินขีดจำกัดความสามารถย่อมจะไม่เกิดผลดี จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ความล่าช้า หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่ามีการคิดค้นวัสดุและกรรมวิธีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน การศึกษาติดตามข่าวสารดังกล่าวจะช่วยได้มาก

สมัยแรก ๆ ผลิตภัณฑ์ใดมีระบบการทำงานใหม่ ๆ จะมีประมาณการจำหน่ายมาก ไม่ค่อยคำนึงถึงรูปร่างความสวยงาม จนเมื่อความเสมอภาคของระบบการทำงานของเครื่องจักรกลได้มาถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญทันที ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ดีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบดี ( GOOD DESIGN ) ซึ่งหมายถึงต้องมีรูปร่างที่สวยงามกว่า ( BETTER APPEARANCE ) และระบบการทำงานที่ดีกว่า ( BETTER MECHANICAL DEVELOPMENT )


edit @ 2007/04/05 20:34:34

Comment

Comment:

Tweet

ต้องการด่วน!!!  กราฟฟิค ดีไซน์ ไอเดียดี ฝีมือเยี่ยม มาร่วมงานค่ะ  สนใจ ติดต่อ 02-432-4888 หรือส่ง Profile มาที่ hr.p@leathermine.com  ค่ะ

#26 By ปาริชาต (180.180.173.16|180.180.173.16) on 2015-05-13 17:34

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจหรือรักในงานออกแบบเกี่ยวกับยานยนต์ บริษัทแครี่บอย เปิดรับนักออกแบบหลายตำแหน่งครับ สนใจติดต่อมาได้เลยครับ 02-360-7555

#25 By Carryboy (118.174.136.58|118.174.136.58) on 2014-03-18 15:39

ผมเป็นคนหนึ่งที่จบราชภัฏ จบมา10กว่าปีแล้ว สิ่งจำเป็นมากสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (ID) คือการรู้จักการทำงานเชิงธุรกิจ เข้าใจการตลาดการขาย ณปัจจุบันนศ.จบใหม่เราไม่จำเป็นต้องไปหางานทำตามที่นู่นนี้นั่นเลย โลกออนไลท์เปิดกว้างให้เราสามารถทำธุรกิจเองได้มาก ขอให้เราเข้าใจการเป็นตัวกลาง(จุดร่วม) ของปัญหาต่างที่ผู้บริโภคต้องการ อาชีพนี้เป็นอาชีพที่สนุกและท้าทาย ซึ่งตอนนี้ผมสามารถหาเงินได้มากมาย สามารถผลิตอะไรก็ได้ สิ่งที่จำเป็นคือเริ่มมองอะไรจากมุมเล็กก่อนแล้วค่อยขยายไปสิ่งใหญ่ๆ และทำให้มันอัตโนมัติ เราก็ไปทำอย่างอื่นต่อใหม่ได้ ไม่มีวันหมด big smile

#24 By jay (110.171.15.50|110.171.15.50) on 2014-02-01 02:43

ขออนุญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมเครื่องหนังไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการพัฒนาสินค้าเครื่องหนัง เรื่อง “How to get the sketch design into making a good pattern with workshop of realizing the actual product” โดย Mr. Raphael Lombardo นักออกแบบเครื่องหนังจากประเทศอิตาลี ในวันที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า โทร. 02 507 8278 / 02 507 8267 หรือ download ใบสมัครได้จาก www.ditp.go.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

#23 By Mai Darundatch (103.7.57.18|171.99.205.182) on 2013-06-05 16:49

อย่าไปใส่ใจคำพูดคนครับ เรียนราชพัต ทำไมจะเก่งไม่ได้ อยู่ที่คนครับ ไขว่ขว้ารึปล่าวหล่ัะครับ รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก แค่นี้ ก็เจ๋งแล้วครับ :)

#22 By ฺฺB Product (171.101.68.46) on 2012-03-29 01:42

จริงหรือเปล่าค่ะ การที่เราชอบสิ่งใดน่าจะทำได้ดีกว่า ไม่ว่าจะสถาบันใด

#21 By bobo (182.93.210.129) on 2011-12-16 15:07

ผมออกแบบ Jig Fixture ก็ได้แต่ทำ เข้ามาอ่านก็ได้ความรู้ประดับปัญญาอีก อิอิ ขอบคุณมากๆครับ

#20 By Jig design (182.53.73.73) on 2011-03-06 20:51

หนุเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(แฟชั่นและสิ่งทอ)ใครเคยเรียนบ้างอ่ะ

อยากมั้ยค่ะ

แล้วจบมาไปทำไรกัน

แบบว่าชอบทางนิอ่ะ

ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ดีอ่ะค่ะ

#19 By เม (182.52.188.139) on 2011-02-08 17:01

ผมได้ ออกแบบอุสาหกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
ขอคำแนะนำหน่อยครับ แล้วจะเข้ามาดูใหม่น้ะครับ

#18 By Stang (183.89.55.161) on 2010-09-26 21:45

ความ รู้ ดี มาก เป็นแนวทางให้คิด(ศิลปกรรม)

#17 By อาชีว design of art (124.157.203.159) on 2010-09-05 09:28

สอบติด ม. บูรพา ออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนกันน

จะดีไม๊ค่ะ แต่ว่าเข้าด้วยโควต้าทั่วประเทศอ่ะค่ะไม่ได้สอบลายเส้นเอาอ่าค่ะ#16 By พิมะ (202.28.78.180) on 2010-07-19 00:16

สอบติดราชภัฏสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนกัน

คิดว่าชอบก้อน่าจะเรียนได้นะมันอยู่ที่คน

ไม่ใช่สถาบัน

#15 By bbb (183.89.51.219) on 2010-07-12 12:34

คุณรู้ได้ยังไงครับ ว่าเขาไม่รับคนที่จบออกแบบจากราชภัฏ ผลงานพิสูจน์ ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน เดี๋ยวนี้ ใครจะรับคนเข้าทำงาย่อมมีการเทส กันก่อนละครับ

งานนี้ ใครเก่งกว่าใครก้ว่ากันไป ตอนนี้ผมคนนึงที่จบออกแบบราชภัฏโคราช

#14 By เอ (124.121.17.47) on 2010-06-24 13:29

มีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนะค่ะ ตอนนี้ เห็นว่าหมดเขตส่งผลงาน 20 เมษา 53 ลองโทรไปถามได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ 085-4853622big smile open-mounthed smile confused smile

#13 By nan (125.24.82.44) on 2010-04-01 21:47

ว้าว ช่วยด้ายมากกับการเตรียมตัวเป็นนักออกเเบบมือใหม่ 55+

#12 By (110.164.68.149) on 2010-03-10 01:45

เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากครับ

#11 By http://www.Xpert.in.th on 2010-01-21 17:13

กำลังจะไปสอบพอดี ขอบคุณสำหรับข้อมูลจ้าbig smile

#10 By ueki (61.7.233.202) on 2010-01-13 09:59

บริษ้ท ทรู ไลน์ เมด จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่นำเข้าอุปกรณ์การแพทย์และจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศต้องการรับสมัครพนักงานแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ กรุณาส่งใบสมัครมาที่ truelinemed@gmail.com

#9 By อรทัย อัศววงศานนท์ (125.25.233.197) on 2009-10-12 09:41

เรียนออกแบบนั้นดีมาก เยี่ยม โดยเฉพาะออกแบบ เทคโนราชมงคลโคราช

#8 By (203.154.175.118) on 2009-09-26 16:13

จบราชภัฏ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่บอกว่าไม่ค่อยมีงาน ผมคิดว่ามันคงไม่เสมอไปนะคับ เพราะถ้าเราตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ถึงบางคนอาจจะคิดว่าราชภัฏ จะเน้นที่ความเป็นครูก็จริง แต่ถ้าเราตั้งใจ ชอบในสิ่งที่เรียนแล้วชอบในการทำงานแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเองคับ
โดยเฉพราะปัจจุบันนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้ก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆ การออกแบบของนักออกแบบมือไหม่แล้ว ก็ต้องพัฒนาตามเวลาไปด้วย ทางบริษัทต่างๆ ก็ต้องการได้นักออกแบบที่มีคุณภาพนั้นแหละคับอนาคตของนักออกแบบ ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าตั้งใจในสิ่งที่ตนทำแล้ว คำว่าประสบความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนคับ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ

#7 By naruecha (124.157.149.96) on 2009-08-01 09:36

รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ต้องใช้จิตนาการมากพอสมควร ชอบคับเพราะผมชอมคิดอะไรที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ
ตอนนี้ผมเรียนอยู่ระดับ ปวส. ปี1 แขนงเทคนิคการผลิต ผมจะเรียนต่ออยู่คับ ว่าจะเรียนต่การออกแบบการผลิกนี้แหละ

#6 By naruecha (124.157.149.96) on 2009-08-01 09:18

ผมได้ที่ ราชมงคลกรุงเทพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คับ ดีไหมคับ

#5 By (125.27.198.145) on 2009-05-13 20:00

ช่ายค่ะเรียนจบราชภัฏคณะออกแบบผลิตภัฏแต่ไม่ค่อยมีคัยรับค่ะ

#4 By po (115.67.203.0) on 2009-04-21 21:43

เรียนออกแบบเป็นสิ่งที่ดีคะ อย่างน้อยจะได้มีนักออกแบบแนวคิดรุ่นใหม่มาช่วยคิดสิ่งใหม่ที่ช่วยโลกได้
ถ้าเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ราชภัฏแล้วจะมีงานทำรึเปล่าค่ะส่วนมากเค้าไม่ค่อยรับพวกที่จบจากราชภัฏหรอกค่ะ

#3 By y (115.67.203.0) on 2009-04-21 21:41

ความรู้น่าสนใจนะคะbig smile

#2 By อาชีวนครสวรรค์ (202.149.25.225) on 2008-12-14 00:15

#1 By ปลา (58.8.49.141) on 2008-11-06 18:33