Generation

posted on 02 Apr 2007 21:19 by product in Knowledge

ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การอีกเรื่องหนีไม่พ้นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย ช่องว่างระหว่างความคิด อันเนื่องมาจากบทเรียนประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันตามอิทธิพลของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีการสื่อสารของผู้คนแต่ละยุคสมัย
มีการแบ่งกลุ่มผู้คนวัยทำงาน ไว้เป็น

- พวก Traditional พวกที่เกิดก่อน ค.ส. 1945
- พวก Baby Boom ผู้คนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1946-1964
- พวก Generation X ผู้คนที่เกิในช่วง ค.ศ. 1965-1980
- พวก Millennial ผู้คนที่เกิดหลัง ค.ศ.1981

Traditionalists
เป้าหมายอาชีพการงานของ Traditionalist คือการได้ลงหลัก ปักฐาน ไว้ที่ใดที่หนึ่ง
คุณค่าความสำเร็จและความภูมใจ ของ Traditionalist คือการได้สร้าง ตำนาน กับการที่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดอาชีพการงาน ไว้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพียงหน่วยงานเดียว ในความคิดของการเปลี่ยนงาน คือ ความพ่ายแพ้ พฤติกรรมการทำงานในลักษณะแนวดิ่ง ถ้าไม่คิดทำงาน เจริญเติบโตก้าวหน้ามนอาชีพการงานอยู่กับหน่วยงานเดียวดังกล่า อย่างน้อยที่สุด ก็จะเป็นในลักษณะของการสร้างชื่อเสียงจากความชำนาญ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน

Baby Boomers
เป้าหมายอาชีพการงานของ baby boomers คือการไขว่ฟ้า คว้าดาว เรียนรู้การทำงานแบบ รู้ลึก
แม้แนวคิดทางความสำเร็จในอาชีพของ baby boomers จะไม่ต่างจากบทกลอน อันความรู้ รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล แต่แทนที่จะฝากชีวิตของตนเองไว้ให้หน่ายงานเป็นผู้กำหนดชะตากรรม เช่นเดียวกับพวก Traditionalist กลุ่ม baby boomers กลับทบทวนตั้งคำถามและมีคำตอบเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตและการทำงานของตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองกำลังทำอะไร จะไปไหน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายความสำเร็จแห่งชีวิตด้วยการอยู่ใน จุดสูงสุด ของอาชีพตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงาน
ในมุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การเพื่อการสร้างกำลังคนคุณภาพ กลุ่ม generation x และ millennial ที่ถือเป็นคนรุ่นหลังที่กำลังถูกจับตาให้ความสำคัญมาก

Generation Xers
Generation X ใช้เรียกกลุ่มคนมีพฤติกรรมแบบพึงตนเอง ไม่พึ่งพาใครทำงานแบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง แบบเถ้าแก่ ชอบอิสระ ชอบอะไรแบบง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ชอบพูดคุยสนทนาแบบเป็นผู้ใหญ่ ไขว่คว้าหาความมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึก รู้รอบ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ สั่งสมบทเรียนประสบการณ์ใสตน มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตนเอง มองสมดุลแห่งความสำเร็จของชีวิต งาน เงิน ครอบครัวและตนเอง อยู่ที่ปัจจุบัน พวกเขาต้องการมี เวลา มีความพร้อมที่จะได้ดูแลฟูมฟักลูกหลาน เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เมื่อภายหลังเกษียณการทำงานไปแล้ว
เป้าหมายอาชีพการงานของกลุ่ม generation Xers คือการเป็นเถ้าแก่ แบบ รู้รอบ
ในขณะที่กลุ่ม Traditionalist และ Baby Boomers เห็นความสำเร็จและความสุขที่บั้นปลายชีวิต ภายหลังเกษียณ กลุ่ม Generation Xers กลับมองสมดุลแห่งชีวิตและการทำงานอยู่ที่ปัจจุบัน
ด้วยแนวความคิดที่ว่า ความมั่นคงในอาชีพไม่ได้หมายความว่า ต้องมั่นคง ปักหลักอยู่กับหน่วยงานใด แต่เพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะของ ตนเอง ให้ก้าวทันโลก ให้ชีดความสามารถในการแข่งขัน Generation Xers คือกลุ่มที่มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะ เถ้าแก่ คือรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่ต้องพึ่งพิงกับใคร ความรู้ที่อยู่ติดตัว จะติดตลอดไปหากต้องเปลี่ยนหน่วยงาน ก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างไม่ลังเลและเริ่มต้นในงานใหม่ได้อย่างไม่ลังเล

Millennial
Millennial เรียกกลุ่มคนยุค บริโภคด่วน ที่เพิ่งเริ่มเข้าวัยทำงาน ในยุคของความก้าวหน้าทางด้านโลกเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปิดกว้างของข้อมูลข่าวสาร พวกเขาชอบทำงานในลักษณะเป็น เครือข่าย พวกเขาชอบพบปะผู้คน ที่มากหน้าหลายตา ชอบการทำงานเป็นหมุ่คณะ แม้จะเป็นหมุ่คณะที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ด้วยความคิดเชิงบวก ความเชื่อมั่นในตัวเอง พวกเขาคิดว่า ให้ทำอะไร ทำได้ทั้งนั้น ขอให้มีผู้นำที่ดี มีคนช่วยแนะ ช่วยสอน ช่วยวิจารณ์การทำงานในทางที่ดี รวมถึงระบบการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อช่วยพัฒนาการทำงานของพวกเขา พวกเขาชอบที่จะได้รับมอบงานหลาย ๆ อย่างในหลายลักษณะ โดยคิดว่าจะสามารถทำได้สำเร็จในทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย
ในขณะที่กลุ่มคนทำงาน Millennial รู้สึกดีที่จะได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ใหญ่ ที่ดีในลักษณะของการ พึ่งพิง (ที่แตกต่างในทางตรงข้ามกับความต้องการการเป็นอิสระของกลุ่ม Generation X) พวกเขาก็ปรารถนาที่จะให้ผู้ใหญ่ที่เขาถือเป็นผู้นำ พร้อมรับฟังปัญหาและเคารพในความคิดเห็นของพวกเขาด้วยเช่นกัน
Millennial ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเอง ต่อหน่วยงานอย่างไร และพวกเขาต้องทำอะไรบ้าง และเมื่องานสำเร็จ พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายในระดับต่อไป ที่แน่นอนต้องเป็นสิ่งท้าทายในระดับที่สูงกว่างานเดิม
การที่โลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่ายกลายเป็นชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดา ของพวกเขารูปแบบวิธีคิด วิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่นี้ จึงสะท้อนลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจนที่สุด เทียบกับกลุ่มคนในรุ่นต่าง ๆ ที่ผ่านมา
เป้าหมายทางอาชีพการงานของกลุ่ม millennial คือ การประสบความสำเร็จในการทำงาน ในธุรกิจที่ หลากหลาย ภายใต้การสร้างและพัฒนา เครือข่ายการทำงาน ที่มากหน้าหลายตา


ยุค BABY BOOM คือยุคของคนอายุประมาณ 50 ปี พวกนี้มีแนวความคิด ที่จะทำงานหนัก เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว
เกิดและเติบโตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเรียกว่า ยุค Baby Boom คนกลุ่มเหล่านี้มีประสบการณ์ มีความสามารถเป็นกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์สังคมธุรกิจยุคปัจจุบัน ที่สำคัญพวกเขาเชื่อมั่นตนเองว่า รุ่นที่สอง ไม่มีความสามารถเพียงพอจะรับช่วงได้ดีจากกลุ่มตน ในขณะที่รุ่นที่สองไม่มีประสบการณ์ หรือไม่รับโอกาส แต่กลับเชื่อมั่นตนเองอย่างมาก ด้วยการมองความสำเร็จไว้ยิ่งใหญ่กว่ารุ่นก่อนด้วย
ยุคต่อมาคือ Generation X ยุคเงินมีอำนาจ แต่ไม่ต้องสนใจว่าจะไปหามาอย่างไร จากไหน หามาได้แล้ว ก็จะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย บ้ายี่ห้อ Think Big, Talk Big
แล้วก็มาถึง Generation Y พวกนี้จะทำในสิ่งตรงกันข้าม ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เป็นยุคลัทธิ ตัวตู ร่างกายตู สมบัติตู ไม่ใช่ของตู มีข้าวกินไปวันๆ ร้องรำทำเพลงเป็นพอ
ขณะนี้เราอยู่ในยุคของ Generation C (Generation X of content ) คนยุคนี้คุยกันแบบเนื้อหาล้วนๆ จะไร้สาระ หรือมีประโยชน์ ก็ไม่ว่ากัน แต่เราจะคุยกันแบบไม่เห็นหน้า ใครเป็นใครก็ช่าง ไม่แคร์ ไม่ใช้ชื่อจริง ไม่ต้องมีความสัมพันธ์ใดๆต่อกัน ชอบก็อยู่ต่อ ไม่ชอบก็ไป ถูกผิดไม่รู้ ตูขอให้ได้โชว์กึ๋น

ที่มาจาก :
http://www.pantown.com/


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : http://product.exteen.com/20070402/generation-1


edit @ 2007/05/13 00:34:14

Comment

Comment:

Tweet

อยากรู้รายละเอียดของ ( Generation M )คะถ้ารู้ช่วยส่งรายละเอียดมาให้ทีนะคะที่ primprim_@hotmail.com ขอบคุณคะ

#4 By prim (118.172.49.86) on 2008-01-10 23:57

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ได้ความรู้เยอะเลย

#3 By aidaaya (203.156.39.164) on 2007-08-26 23:22

แก้ให้แล้วนะครับที่รักกก
ว่างๆก็เข้ามาอ่านนะ..จาพยามอัพเรื่อยๆ..
อยากได้เรื่องไรเขียนทิ้งไว้ก็ได้นะ..จาลองหาดู ^^

#2 By Kanareia Miyon on 2007-04-05 20:38

พี่เเก้ววววว.....เ
ส้นมันขั้นตัวหนังสือง่ะ
มองลำบากง่า.....T_T
แต่เนื้อหาดีเยี่ยม
สุดยอด.....รักนะจุ๊ฟๆ.....

#1 By แก้มนะ (125.25.197.70) on 2007-04-05 05:15